Language of document :

15. novembril 2010 esitatud hagi - Psarras versus ENISA

(kohtuasi F-118/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Aristidis Psarras (Heraklion, Kreeka) (esindajad: advokaadid E. Boigelot ja S. Woog)

Kostja: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

Hagi ese ja sisu

Esiteks nõue tühistada otsus, millega hageja vabastati ENISA raamatupidaja ametikohalt ning millega teine isik nimetati samale ametikohale. Teiseks nõue maksta hagejale summa kahju eest, mida nende vaidlustatud aktidega talle tekitati, ning tema väidetava ahistamise eest.

Hageja nõuded

tühistada ENISA juhatuse 7. veebruari 2010. aasta otsus, millega hageja vabastati viivitamatult ENISA raamatupidaja ametikohalt ning millega teine isik nimetati alaliselt raamatupidaja ametikohale;

tühistada ettevalmistava aktina eespool viidatud 7. veebruari 2010. aasta otsuse I lisa; I lisas on juhatuse tegevdirektori ettepanek anda raamatupidaja ülesanded alaliselt teisele isikule ning vabastada hageja raamatupidaja ametikohalt;

vajalikus osas tühistada selle tagajärjel tegevdirektori poolt 1. märtsil 2010 võetud otsus määrata hageja uuele ametikohale vastavalt personalieeskirjade artiklile 7;

nende tühistamiste tulemusena ennistada hageja ENISA raamatupidaja ametikohale;

mõista ENISA-lt välja hageja kasuks 10 000 euro suurune summa, et hüvitada esiteks vaidlustatud aktidega tekitatud kahju ning teiseks mittevaraline kahju, mis hagejal tekkis tema psühholoogilise ahistamise tõttu, kui just summa menetluse käigus ei suurene;

mõista kohtukulud välja ENISA-lt.

____________