Language of document :

Žaloba podaná 15. novembra 2010 - Psarras/EABSI

(vec F-118/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Aristidis Psarras (Heraklion, Grécko) (v zastúpení: E. Boigelot a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (EABSI)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o odvolaní žalobu z jeho funkcie účtovníka v agentúre a o vymenovaní inej osoby na toto miesto. Návrh na zaplatenie sumy žalobcovi z dôvodu náhrady škody spôsobenej napadnutými aktmi a obťažovaním, ktorého je údajne obeťou

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie zo 7. februára 2010 Správnej rady EABSI o okamžitom odvolaní žalobcu z jeho funkcie účtovníka v agentúre a o vymenovaní inej osoby na miesto účtovníka na dobu neurčitú,

zrušiť prípravný akt, ktorým je príloha 1 vyššie uvedeného rozhodnutia zo 7. februára 2010; táto príloha 1 je návrh Výkonného riaditeľa Správnej rady zveriť na dobu neurčitú účtovné úlohy inej osobe a odvolať žalobcu z funkcie účtovníka,

prípadne zrušiť rozhodnutie z 1. marca 2010, ktoré následne prijal Výkonný riaditeľ podľa článku 7 služobného poriadku o preložení žalobcu na nové miesto,

v nadväznosti na zrušenie týchto rozhodnutí vrátiť žalobcu na miesto účtovníka v agentúre,

uložiť EABSI povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 10 000 eur ako náhradu ujmy spôsobenú napadnutými rozhodnutiami a ako náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenú psychologickým obťažovaním, ktorého bol obeťou, pokiaľ počas konania nedôjde k zvýšeniu tejto sumy,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________