Language of document :

Talan väckt den 15 november 2010 - Psarras mot Enisa

(Mål F-118/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Aristidis Psarras (Heraklion, Grekland) (ombud: advokaterna E. Boigelot och S. Woog)

Svarande: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

Saken och beskrivning av tvisten

Dels yrkande om ogiltigförklaring av beslutet att frånta sökanden dennes befattning som redovisningsekonom på byrån och utse en annan person till denna befattning, dels yrkande om skadestånd för den skada som uppstått på grund av de angripna besluten och det trakasseri sökanden anser sig ha blivit utsatt för.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som Enisas styrelse fattade den 7 februari 2010 om att med omedelbar verkan frånta sökanden dennes befattning som redovisningsekonom på byrån och utse en annan person till denna befattning på obestämd tid,

ogiltigförklara bilaga 1 till beslutet av den 7 februari 2010, som är en förberedande rättsakt; bilaga 1 är verkställande direktörens förslag till Enisas styrelse att låta en annan person permanent ta över redovisningssysslorna och frånta sökanden dennes befattning som redovisningsekonom,

i den mån det behövs, ogiltigförklara det beslut som den verkställande direktören fattade den 1 mars 2010 om att med stöd av artikel 7 i tjänsteföreskrifterna tilldela sökanden en annan befattning,

till följd av dessa ogiltigförklaringar, återinsätta sökanden som redovisningsekonom på byrån,

förplikta Enisa att utge ersättning till sökanden till ett belopp på 10 000 euro för dels den skada denne lidit på grund av de angripna besluten och dels den ideella skada sökanden lidit på grund av den mobbning som denne blivit utsatt för, med förbehåll för höjning av beloppet under förfarandet, och

förplikta Enisa att ersätta rättegångskostnaderna.

____________