Language of document : ECLI:EU:F:2010:22

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS

(otrā palāta)

2010. gada 15. aprīlī

Lieta F‑2/07

José Carlos Matos Martins

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Līgumdarbinieki – Uzaicinājums izteikt interesi – Atlases procedūra – Priekšatlases tests – Piekļuve dokumentiem

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu, ar kuru J. C. Matos Martins k‑gs būtībā prasa atcelt Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) 2006. gada 27. februāra lēmumu, ar ko tiek pieņemti testa loģiskajā analīzē un matemātiskajās iemaņās rezultāti attiecībā uz paziņojumu par konkursu, ko Eiropas iestāžu, it īpaši Eiropas Kopienu Komisijas un Eiropas Savienības Padomes, vārdā izsludinājis EPSO, lai izveidotu tādu kandidātu datu bāzi, kurus varētu pieņemt darbā kā līgumdarbiniekus dažādu uzdevumu veikšanai minētajās iestādēs

Nolēmums Prasību noraidīt. Prasītājs sedz savus tiesāšanās izdevumus, izņemot viņa advokātam radušos uzturēšanās izdevumus un ceļa izdevumus, kad tas 2009. gada 30. martā, 1. aprīlī un 21. jūlijā ieradās Vispārējās tiesas kancelejas telpās iepazīties ar dokumentiem. Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina iepriekšminētos prasītājam radušos izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Konkurss – Konkurss, kas balstīts uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem – Pārbaudījumu saturs

(Civildienesta noteikumu III pielikums)

2.      Ierēdņi – Konkurss – Konkurss, kas balstīts uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem – Pārbaudījumu noteikumi un saturs – Jautājumi ar vairākiem atbilžu variantiem

(Civildienesta noteikumu III pielikums)

1.      Konkursa atlases komisijai vai atlases komitejai ir plaša rīcības brīvība attiecībā uz konkursa vai atlases procedūras laikā paredzēto pārbaudījumu grozījumiem un detalizētu saturu. Savienības tiesai nav jāpārskata šis saturs, ja vien tas nepārsniedz paziņojuma par konkursu ietvarus vai arī nav saistīts ar konkursa pārbaudījuma vai atlases procedūras mērķiem.

Šis princips ir piemērojams arī attiecībā uz pārbaudījumiem, ko veido jautājumi ar vairākiem atbilžu variantiem, kad tiesa atlases komisijas labojumu nevar aizstāt ar savu labojumu un tādējādi arī ar savu vērtējumu par pārbaudījumu sarežģītību. Šajā ziņā tas, ka jautājums ir ļoti sarežģīts, neliecina par tā nepiemērotību. Atlases komisijai, lai tiktu nodrošināts konkursa galvenais mērķis, proti, nodrošināt tādu ierēdņu vai darbinieku pieņemšanu darbā, kuri atbilst augstākajām kompetences prasībām, ir tiesības izvēlēties dažādas sarežģītības jautājumus. Turklāt konkursa atlases komisijai ir plaša rīcības brīvība gadījumā, ja tā saskaras ar nelikumībām vai kļūdām, kas ir pieļautas vispārēja konkursa ar liela personu skaita piedalīšanos gaitā, jo īpaši attiecībā uz tādu jautājumu veidošanu, kuriem ir vairāki atbilžu varianti. Tādējādi tiesa var veikt tikai ierobežotu kontroli attiecībā uz jautājumu saprotamību.

Savukārt, ņemot vērā, cik nozīmīgs ir vienlīdzīgas attieksmes princips konkursa vai atlases procedūrā, atlases komisijai ir jānodrošina, lai pārbaudījumi lielā mērā būtu vienādas grūtības pakāpes visiem kandidātiem.

Iepriekšminētie principi ir transponējami Eiropas Personāla atlases biroja organizēto pārbaudījumu, lai pieņemtu darbā līgumdarbiniekus, kontekstā.

(skat. 161. un 170.–172. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1981. gada 1. oktobris, 268/80 Guglielmi/Parlaments, Recueil, 2295. lpp., 8. punkts; 1988. gada 8. marts, 64/86, no 71/86 līdz 73/86 un 78/86 Sergio u.c./Komisija, Recueil, 1399. lpp., 22. punkts; 1988. gada 24. marts, 228/86 Goossens u.c./Komisija, Recueil, 1819. lpp., 14. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1990. gada 16. oktobris, T‑132/89 Gallone/Padome, Recueil, II‑549. lpp., 27. punkts; 1991. gada 27. jūnijs, T‑156/89 Valverde Mordt/Tiesa, Recueil, II‑407. lpp., 121. un 123. punkts; 1996. gada 11. jūlijs, T‑170/95 Carrer/Tiesa, Recueil FP, I‑A‑363. un II‑1071. lpp., 37. punkts; 1997. gada 17. decembris, T‑217/95 Passera/Komisija, Recueil FP, I‑A‑413. un II‑1109. lpp., 45. punkts; 2000. gada 25. maijs, T‑173/99 Elkaïm un Mazuel/Komisija, Recueil FP, I‑A‑101. un II‑433. lpp., 35. punkts; 2000. gada 14. jūlijs, T‑146/99 Teixeira Neves/Tiesa, Recueil FP, I‑A‑159. un II‑731. lpp., 37. punkts; 2001. gada 2. maijs, T‑167/99 un T‑174/99 Giulietti u.c./Komisija, Recueil FP, I‑A‑93. un II‑441. lpp., 61. punkts; 2004. gada 9. novembris, T‑285/02 un T‑395/02 Vega Rodríguez/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑333. un II‑1527. lpp., 35. un 36. punkts; 2005. gada 13. jūlijs, T‑5/04 Scano/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑205. un II‑931. lpp., 45. punkts; 2005. gada 8. decembris, T‑92/04 Moren Abat/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑399. un II‑1817. lpp., 44. un 45. punkts.

2.      Tas, ka jautājumi ar vairākiem atbilžu variantiem, kas uzdoti kandidātiem konkursā atlases procedūras laikā, ir izvēlēti nejauši, izmantojot datorprogrammatūru, atbilst vajadzībai nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi starp kandidātiem, vienlaicīgi ļaujot organizēt pārbaudījumus vairākas dienas, kas arī ir šo kandidātu interesēs. Protams, nav izslēgts, ka konkrētais kandidātam uzdotais jautājums var būt sarežģītāks nekā cits jautājums, kas šajā pašā līmenī uzdots citam kandidātam. Tomēr šo atšķirību kompensē tas, ka tiek uzdoti ļoti daudzi jautājumi, jo visiem uzdotajiem jautājumiem kopumā ir jārada lielā mērā vienāda grūtības pakāpe visiem kandidātiem.

Ar to vien, ka kandidāts uzskata, ka viņam ir tikuši uzdoti sarežģīti vai pat pārāk sarežģīti jautājumi, nav pietiekami, lai secinātu, ka atsevišķiem kandidātiem atlases procedūras laikā tikušas dotas nepamatotas priekšrocības, salīdzinot ar viņu. Tādējādi argumentācija, kas balstīta uz vispārējiem un abstraktiem apgalvojumiem, nav piemērota, lai konstatētu nevienlīdzīgu attieksmi un – vēl jo mazāk – acīmredzami nevienlīdzīgu attieksmi. Šajā ziņā laiks, kāds kandidātiem ir nepieciešams, lai atbildētu uz vienu jautājumu, katram kandidātam ir atšķirīgs, un tādējādi tie ir subjektīvi dati, kas norāda tikai uz to, ka konkursā piedalās dažādi kandidāti.

(skat. 178.–180. punktu)

Atsauces

Tiesa: Goossens u.c./Komisija, minēts iepriekš, 15. punkts.

Pirmās instances tiesa: Giulietti u.c./Komisija, minēts iepriekš, 59. punkts.