Language of document : ECLI:EU:F:2010:24

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

15. dubna 2010

Věc F‑4/09

Jorge de Britto Patricio-Dias

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Přidělení – Přeřazení – Služební zájem – Vztah mezi platovou třídou a pracovním místem – Právo na obhajobu – Odůvodnění“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou J. de Britto Patricio-Dias navrhuje, zaprvé, zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) ze dne 11. dubna 2008, kterým byl přeložen do oddělení B.3 „Logistika, inovace a kombinovaná doprava“ Generálního ředitelství pro energii a dopravu Komise Evropských společenství, a zadruhé, zrušit rozhodnutí OOJ ze dne 21. října 2008, kterým byla zamítnuta jeho stížnost.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Žalobci se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Organizační struktura – Přidělení zaměstnanců – Přeřazení – Posuzovací pravomoc správního orgánu – Meze

(Služební řád úředníků, čl. 7 odst. 1)

2.      Úředníci – Organizační struktura – Přidělení zaměstnanců – Rozhodnutí o přeřazení ve služebním zájmu – Povinnost uvést odůvodnění – Neexistence

3.      Úředníci – Rozhodnutí nepříznivě zasahující do právního postavení – Povinnost uvést odůvodnění – Rozsah

(Služební řád úředníků, čl. 25)

1.      I když služební řád pojem „přeřazení“ nezná, v případě ochrany práv a legitimních zájmů dotčených úředníků podléhají rozhodnutí o přeřazení, stejně jako rozhodnutí o přeložení pravidlům čl. 7 odst. 1 služebního řádu.

Orgány mají na tomto základě širokou posuzovací pravomoc při organizaci svých útvarů v závislosti na úkolech, které jsou jim svěřeny, a s ohledem na tyto úkoly při přidělování zaměstnanců, které mají k dispozici, na pracovní místa, avšak za podmínky, že se toto přidělení uskuteční ve služebním zájmu a bude dodržena rovnocennost mezi platovou třídou a pracovním místem – zároveň vnímání dotyčného v tomto není relevantní.

Vzhledem k rozsahu posuzovací pravomoci orgánů při posuzování služebního zájmu se přezkum Soudu týkající se dodržování podmínky týkající se služebního zájmu musí omezit na to, zda se orgán oprávněný ke jmenování držel v rozumných mezích a neužil svou posuzovací pravomoc zjevně nesprávným způsobem.

I když je pravda, že správa má zájem na zařazování úředníků se zřetelem k jejich schopnostem a osobním preferencím, nelze úředníkům přiznat právo na výkon nebo zachování konkrétních funkcí.

(viz body 35 až 38 a 55)

Odkazy:

Soudní dvůr: 22. října 1981, Kruse v. Komise, 218/80, Recueil s. 2417, bod 7; 23. března 1988, Hecq v. Komise, 19/87, Recueil s. 1681, bod 6

Tribunál: 28. října 2004, Meister v. OHIM, T‑76/03, Sb. VS s. I‑A‑325 a II‑1477, bod 64; 7. února 2007, Clotuche v. Komise, T‑339/03, Sb. VS s. I‑A‑2‑29 s II‑A‑2‑179, body 35 a 47; 7. února 2007, Caló v. Komise, T‑118/04 a T‑134/04, Sb. rozh. s. I‑A‑2‑37 a II‑A‑2‑253, bod 99

Soud pro veřejnou službu: 8. května 2008, Kerstens v. Komise, F‑119/06, Sb. VS s. I‑A‑1‑147 a II‑A‑1‑787, body 84 a 98, které je předmětem řízení o kasačním opravném prostředku probíhajícím před Tribunálem Evropské unie, věc T‑266/08 P

2.       Pokud pouhé vnitřní organizační opatření přijaté ve služebním zájmu, jako je rozhodnutí o přeřazení, nemá vliv na služební postavení úředníka ani na zásadu souladu mezi platovou třídou a pracovním místem, není správa povinna ho odůvodnit.

(viz bod 61)

Odkazy:

Tribunál: Clotuche v. Komise, uvedený výše, body 153 a 195; Caló v. Komise, uvedený výše, body 126 a 142

3.       Rozhodnutí je dostatečně odůvodněno, pokud je přijato v kontextu známém dotyčnému úředníkovi a umožňuje mu porozumět dopadu vůči němu přijatého opatření. Tak je tomu v případě, pokud okolnosti, za kterých byl dotčený akt přijat, jakož i služební přípisy a ostatní sdělení, které je doprovázejí, umožňují seznámit se s hlavními důvody, které vedly správu při jejím rozhodování.

(viz bod 62)

Odkazy:

Tribunál: 29. září 2005, Napoli Buzzanca v. Komise, T‑218/02, Sb. rozh. s. I‑A‑267, s. II‑1221, bod 65