Language of document : ECLI:EU:F:2010:24

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 15 april 2010

Mål F-4/09

Jorge de Britto Patricio-Dias

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Placering – Ändrad tjänsteplacering – Tjänstens intresse – Överensstämmelse mellan lönegrad och tjänst – Rätten till försvar – Motivering ”

Saken: Talan väckt enligt artikel 236 EG och artikel 152 EA, genom vilken Jorge de Britto Patricio-Dias i första hand har yrkat att personaldomstolen ska ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 11 april 2008 att ändra sökandens tjänsteplacering till enheten b.3 ”Logistik, innovation och sammodalitet” tillhörande Europeiska unionens kommissions generaldirektorat ”Energi och transporter”. I andra hand har sökanden yrkat att personaldomstolen ska ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 21 oktober 2008 att avslå hans klagomål.

Avgörande: Talan ogillas. Sökanden ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Organisation av tjänstegrenarna – Placering av personal – Ändrad tjänsteplacering – Administrationens utrymme för skönsmässig bedömning – Gränser

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 7.1)

2.      Tjänstemän – Organisation av tjänstegrenarna – Placering av personal – Omplacering i tjänstens intresse – Motiveringsskyldighet – Föreligger inte

3.      Tjänstemän – Beslut som går någon emot – Motiveringsskyldighet – Räckvidd

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 25)

1.      Även om begreppet ”ändrad tjänsteplacering” inte förekommer i tjänsteföreskrifterna är ett beslut om ändrad tjänsteplacering, på samma sätt som förflyttningar fattas med iakttagande av reglerna i artikel 7.1 i tjänsteföreskrifterna med avseende på bevarande av de berörda tjänstemännens rättigheter och legitima intressen.

Institutionerna har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning i hur de organiserar sin verksamhet för att fullgöra sina uppgifter och – med tanke på dessa uppgifter – hur de placerar den personal som de har till sitt förfogande, dock under förutsättning att placeringen görs i tjänstens intresse och med iakttagande av principen om samband mellan lönegrad och tjänst, och den berördes uppfattning saknar härvid betydelse.

Mot bakgrund av det utrymme för skönsmässig bedömning som institutionerna förfogar över när det gäller att bedöma vad som ligger i tjänstens intresse ska personaldomstolens kontroll av huruvida tjänstens intresse iakttagits begränsas till frågan huruvida tillsättningsmyndigheten hållit sig inom rimliga gränser och inte gjort någon uppenbart oriktig bedömning.

Även om administrationen har allt intresse av att placera tjänstemännen med beaktande av deras förmåga och personliga önskemål har en tjänsteman inte rätt att utöva eller behålla specifika arbetsuppgifter

(se punkterna 35–38 och 55)

Hänvisning till

Domstolen: 22 oktober 1981, Kruse mot kommissionen, 218/80, REG 1981, s. 2417, punkt 7; 23 mars 1988, Hecq mot kommissionen, 19/87, REG 1988, s. 1681, punkt 6

Förstainstansrätten: 28 oktober 2004, Meister mot harmoniseringsbyrån, T‑76/03, REGP 2004, s. I‑A‑325 och II‑1477, punkt 64; 7 februari 2007, Clotuche mot kommissionen, T‑339/03, REGP 2007, s. I‑A‑2‑29 och II‑A‑2‑179, punkterna 35 och 47; 7 februari 2007, Caló mot kommissionen, T‑118/04 och T‑134/04, REGP 2007, s. I‑A‑2‑37 och II‑A‑2‑253, punkt 99

Personaldomstolen: 8 maj 2008, Kerstens mot kommissionen, F‑119/06, REGP 2008, s. I‑A‑1‑147 och II‑A‑1‑787, punkterna 84 och 98, som överklagats till Europeiska unionens tribunal, där det nu är anhängigt som mål T‑266/08 P

2.       Om en intern och rent organisatorisk åtgärd som vidtas i tjänstens intresse, såsom en ändrad tjänsteplacering, inte skadar tjänstemannens ställning enligt tjänsteföreskrifterna eller av principen om samband mellan lönegrad och tjänst, behöver administrationen inte motivera beslutet.

(se punkt 61)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: ovannämnda målet Clotuche mot kommissionen, punkterna 153 och 195; ovannämnda målet Caló mot kommissionen, punkterna 126 och 142

3.      Motiveringsplikten är uppfylld när beslutet fattats i ett sammanhang som är känt för den berörde tjänstemannen, som därigenom har möjlighet att förstå omfattningen av den åtgärd som vidtas med avseende på honom. Detta är fallet när de omständigheter under vilka beslutet har antagits samt tjänsteanteckningar och andra meddelanden ger kännedom om de väsentliga omständigheter som administrationen beaktat vid sitt beslut.

(se punkt 62)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 29 september 2005, Napoli Buzzanca mot kommissionen, T‑218/02, REGP 2005, s. I‑A‑267 och II‑1221, punkt 65