Language of document :

Жалба, подадена на 5 май 2010 г. - Begue и др./Комисия

(Дело F-27/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Christian Begue (Marcy, Франция) и други (представител: A. Woimant, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяната на решението, с което се отказва на жалбоподателите заплащането с обратно действие на посоченото в член 56б от Правилника за длъжностните лица обезщетение за дежурство

Искания на жалбоподателите

да се отмени решение № R/467/09 на Органа, оправомощен да сключва договори (ООСД), с което се отхвърлят "жалбите" на жалбоподателите срещу решението от 3 септември 2009 г. по искането за заплащане с обратно действие на посоченото в член 56б от Правилника за длъжностните лица обезщетение за дежурство,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________