Language of document :

6. mail 2010 esitatud hagi - Costa versus komisjon

(kohtuasi F-26/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Antonino Costa (Thionville, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega hageja jäeti ilma 2009. aasta edutamisest, ja nõue mõista kostjalt välja rahasumma mittevaralise kahju hüvitamiseks.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega hageja jäeti ilma 2009. aasta edutamisest, millest ta sai teada 22. novembril 2009;

tühistada vajalikus ulatuses 27. jaanuari 2010. aasta kaebuse rahuldamata jätmise otsus;

sellest tulenevalt kohustada kostjat taasalustada 2009. aasta edutamist, hõlmates sinna ka hageja;

mõista kostjalt välja 25000 euro suurune summa mittevaralise kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________