Language of document :

Žaloba podaná 6. mája 2010 - Costa/Komisia

(vec F-26/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Antonino Costa (Thionville, Francúzsko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým sa vylúčilo povýšenie žalobcu v roku 2009 a zaviazanie žalovanej na zaplatenie určitej sumy z titulu náhrady nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie AIPN o vylúčení žalobcu z konania o povýšení v roku 2009, o ktorom sa dozvedel 22. novembra 2009,

v rozsahu, v akom je to potrebné, zrušiť rozhodnutie z 27. januára 2010 o zamietnutí sťažnosti,

následne uložiť žalovanej povinnosť znovu začať v súlade so zákonom konanie o povýšení v roku 2009 a zahrnúť do neho aj žalobcu,

zaviazať žalovanú na zaplatenie sumy 25 000 eur z titulu náhrady nemajetkovej ujmy,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________