Language of document :

Talan väckt den 6 maj 2010 - Costa mot kommissionen

(Mål F-26/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Antonino Costa (Thionville, Frankrike) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att utesluta sökanden från befordringsomgången 2009 och att kommissionen ska förpliktas att utge skadestånd till sökanden för ideell skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att utesluta sökanden från befordringsomgången 2009, vilket sökanden meddelades den 22 november 2009,

om nödvändigt ogiltigförklara beslutet av den 27 januari 2010 i vilket sökandens klagomål avslogs,

följaktligen ålägga svaranden att återuppta den ordinarie befordringsomgången för 2009 och då även låta denna omfatta sökanden,

förplikta svaranden att utge 25 000 euro i skadestånd till sökanden för ideell skada, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________