Language of document :

Sag anlagt den 6. oktober 2010 - Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

(Sag C-483/10)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved H. Støvlbæk og R. Vidal Puig, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Spanien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 1, artikel 11, stk. 2, artikel 14, stk. 1, og artikel 30, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/14/EF 1 af 26. februar 2001 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering og artikel 10, stk. 7, i Rådets direktiv 91/440/EØF 2 af 29. juli 1991 om udvikling af Fællesskabets jernbaner.

Kongeriget Spanien tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Kommissionen har gjort gældende, at Kongeriget Spanien har tilsidesat følgende bestemmelser i de ovenfor nævnte direktivet:

1)    Artikel 4, stk. 1, i direktiv 2001/41/EF, idet jernbaneinfrastrukturafgifternes niveau alene "fastsættes" af statslige myndigheder, således at opgaven for jernbaneinfrastrukturforvalteren, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), bliver reduceret til blot at opkræve afgifterne.

2)    Artikel 11 i direktiv 2001/14/EF, idet der i den afgiftsordning de spanske myndigheder har indført, ikke er fastsat nogen præstationsordning i henhold kriterierne denne artikel.

3)    Artikel 30, stk. 1, i direktiv 2001/14/EF, eftersom den spanske lovgivning ikke sikrer, at tilsynsorganet (Comité de Regulación Ferroviaria) er tilstrækkeligt uafhængigt i forhold til ADIF (jernbaneinfrastrukturforvalteren) og RENFE-Operadora (en jernbanevirksomhed med tilknytning til det spanske ministerium for offentlige bygge- og anlægsarbejder).

4)    Artikel 10, stk. 7, direktiv 91/400/EØF, idet tilsynsorganet (Comité de Regulación Ferroviaria) ikke råder over tilstrækkelig midler til at overvåge konkurrencen på markedet for jernbanetjenesteydelser, således som det har til opgave i henhold til denne artikel.

5)    Artikel 13, stk. 2, og artikel 14, stk. 1, i direktiv 2001/14/EF for så vidt som den spanske lovgivning fastsætter kriterier for tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet, som er diskriminerende, idet de kan føre til en fordeling af kanaler i et tidsrum, der strækker sig længere end en køreplansperiode. Kriterierne er desuden ikke tilstrækkeligt detaljerede.

____________

1 - ETT L 75, s. 29.

2 - EFT L 237, s. 25.