Language of document :

6. oktoobril 2010 esitatud hagi - Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(Kohtuasi C-483/10)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: H. Støvlbæk ja R. Vidal Puig)

Kostja: Hispaania Kuningriik

Hageja nõuded

tuvastada, et Hispaania Kuningriik on rikkunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2001. aasta direktiivi 2001/14/EÜ1 raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotamise, raudteeinfrastruktuuri kasutustasude kehtestamise ja ohutustunnistuste andmise kohta artikli 4 lõikest 1, artikli 11 lõikest 2, artikli 14 lõikest 1 ja artikli 30 lõikest 1 ning nõukogu 29. juuli 1991. aasta direktiivi 91/440/EMÜ2 ühenduse raudteede arendamise kohta artikli 10 lõikest 7 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon leiab, et Hispaania Kuningriik on rikkunud eelnimetatud direktiivide järgmisi sätteid:

1) direktiivi 2001/14/EÜ artikli 4 lõiget 1 selles osas, milles raudteeinfrastruktuuride kasutamise eest võetavad tasud on ainuisikuliselt "kindlaks määratud" riigi ametiasutuste poolt ja kuna "raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja" (ADIF) ülesanne piirdub ainult tasude kogumisega;

2) direktiivi 2001/14/EÜ artiklit 11 selles osas, milles Hispaania ametiasutuste kehtestatud maksustamisskeemis ei ole ette nähtud mingit toimivusskeemi, mis vastaks selles artiklis esitatud kriteeriumidele;

3) direktiivi 2001/14/EÜ artikli 30 lõiget 1 selles osas, milles Hispaania õigusnormides ei ole piisavalt tagatud reguleeriva organi (Comité de Regulación Ferroviaria) sõltumatus ADIF-ist (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) ja RENFE-Operadora'st (raudtee-ettevõtja, mis kuulub transpordiministeeriumi alluvusalasse);

4) direktiivi 91/440/EMÜ artikli 10 lõiget 7 selles osas, milles reguleerival organil (Comité de Regulación Ferroviaria) puuduvad vajalikud vahendid raudteeturu konkurentsi kontrolli funktsiooni teostamiseks, mille see artikkel temale annab, ning

5) direktiivi 2001/14/EÜ artikli 13 lõiget 2 ja artikli 14 lõiget 1 selles osas, milles Hispaania õigusnormides on ette nähtud diskrimineerivad kriteeriumid raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotamisele; need kriteeriumid võivad viia selleni, et rongiliine võidakse paika panna pikemaks perioodiks kui ainult ühe sõiduplaani kehtivusajaks ja seeläbi puudub neil spetsiifilisus.

____________

1 - EÜT L 75, lk 29; ELT eriväljaanne 07/05, lk 404.

2 - EÜT L 237, lk 25; ELT eriväljaanne 07/01, lk 341.