Language of document :

Kanne 6.10.2010 - Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

(Asia C-483/10)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: H. Støvlbaek ja R. Vidal Puig)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta

Vaatimukset

on todettava, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta 26.2.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY1 4 artiklan 1 kohdan, 11 artiklan 2 kohdan, 14 artiklan 1 kohdan ja 30 artiklan 1 kohdan eikä yhteisön rautateiden kehittämisestä 29.7.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY2 10 artiklan 7 kohdan mukaisia velvoitteitaan

Espanjan kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio katsoo, että Espanjan kuningaskunta on rikkonut seuraavia edellä mainittujen direktiivien säännöksiä:

direktiivin 2001/14/EY 4 artiklan 1 kohta, koska yksinomaan valtion viranomaiset "vahvistavat" rautateiden infrastruktuurin käyttömaksut ja koska infrastruktuurin hallinnon (ADIF) toiminta rajoittuu näin ollen maksujen kantamiseen

direktiivin 2001/14/EY 11 artikla, koska Espanjan viranomaisten vahvistamassa hinnoittelujärjestelmässä ei mainita minkäänlaista suorituskannustinjärjestelmää, joka vastaisi kyseisessä artiklassa säädettyjä kriteerejä

direktiivin 2001/14/EY 30 artiklan 1 kohta, koska Espanjan lainsäädännössä ei taata riittävästi sääntelyelimen (Comité de Regulación Ferroviaria) riippumattomuutta ADIF:ään ja RENFE-Operadoraan (liikenteestä ja infrastruktuurista vastaavan ministeriön alaisuuteen kuuluva rautatieyritys) nähden

direktiivin 91/440/ETY 10 artiklan 7 kohta, koska sääntelyelimellä (Comité de Regulación Ferroviaria) ei ole käytössään tarvittavia keinoja, jotta se voisi valvoa kilpailua rautatiepalvelumarkkinoilla, joka on tehtävä, joka sille tässä artiklassa annetaan

direktiivin 2001/14/EY 13 artiklan 2 kohta ja 14 artiklan 1 kohta, koska Espanjan lainsäädännössä säädetään syrjivistä kriteereistä rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämiseksi; nämä kriteerit voivat nimittäin johtaa siihen, että myönnetään reittejä ajanjaksoksi, joka ylittää yhden liikenteen aikataulun kauden, minkä lisäksi ne ovat epätäsmällisiä.

____________

1 - EYVL L 75, s. 29

2 - EYVL L 237, s. 25