Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 30. september 2010 - de Luca mod Kommissionen

(Sag F-20/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - udnævnelse - tjenestemænd, der får adgang til en højere ansættelsesgruppe ved en almindelig udvælgelsesprøve - ansøger opført på en reserveliste før den nye vedtægts ikrafttrædelse - overgangsregler om indplacering i lønklasse ved ansættelsen - indplacering i lønklasse i henhold til de nye mindre gunstige regler - artikel 5, stk. 2, og 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Patricia de Luca (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og H. Krämer, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Arpio Santacruz og M. Simm, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 23. februar 2005 om udnævnelse af sagsøgeren, som er tjenestemand og allerede indplaceret i lønklasse A*10, og som havde bestået en udvælgelsesprøve for lønklasserne A5/A4, til en stilling som fuldmægtig i GD "Retlige Anliggender, Frihed og Sikkerhed", for så vidt som afgørelsen ændrer sagsøgerens indplacering fra lønklasse A*10 til lønklasse A*9.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 108 af 6.5.2006, s. 31.