Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 30. septembri 2010. aasta otsus - De Luca versus komisjon

(kohtuasi F-20/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Ametisse nimetamine - Avaliku konkursi teel kõrgemasse tegevusüksusesse siirduvad ametnikud - Enne uute personalieeskirjade jõustumist avaldatud konkursi reservnimekirja kantud kandidaadid - Teenistusse võtmisel palgaastme ja -järgu määramise üleminekueeskirjad - Palgaastme määramine uute personalieeskirjade ebasoodsamaid sätteid kohaldades - Personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõige 2 ja artikli 12 lõige 3)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Patricia de Luca (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja H. Krämer)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Arpio Santacruz ja M. Simm)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 23. veebruari 2005. aasta otsus nimetada hageja, kes oli juba palgaastmele A*10 määratud ametnik ja palgaastmete A5/A4 konkursi edukalt läbinud isik, õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraat ametniku ametikohale, osas, milles see muudab tema palgaastme A*10 palgaastmeks A*9.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 108, 6.5.2006, lk 31.