Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 30 september 2010 - de Luca / Commissie

(Zaak F-20/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Aanstelling - Ambtenaren die door algemeen vergelijkend onderzoek toegang hebben tot hogere functiegroep - Kandidaat die vóór inwerkingtreding van het nieuwe Statuut op reservelijst is geplaatst - Overgangsregels voor indeling in rang bij aanwerving - Indeling in rang krachtens nieuwe, minder gunstige regels - Artikel 5, lid 2, en artikel 12, lid 3, van bijlage XIII bij het Statuut)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Patricia de Luca (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en H. Krämer, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Arpio Santacruz en M. Simm, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 23 februari 2005 om verzoekster, ambtenaar in de rang A*10 en geslaagd voor een vergelijkend onderzoek voor de rangen A5/A4, aan te stellen in een ambt van administrateur bij het directoraat-generaal "Justitie, vrijheid en veiligheid", voor zover haar indeling daarbij van de rang A*10 in de rang A*9 is gewijzigd

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 108 van 06/05/2006, blz. 31.