Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 września 2010 r. - de Luca przeciwko Komisji

(Sprawa F-20/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Powołanie - Urzędnicy przechodzący do wyższej grupy funkcyjnej w drodze konkursu ogólnego - Kandydat wpisany na listę rezerwy kadrowej przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego - Przepisy przejściowe w zakresie zaszeregowania do grupy przy zatrudnieniu - Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych, mniej korzystnych przepisów - Artykuł 5 ust. 2 i art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Patricia de Luca (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i H. Krämer, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Arpio Santacruz i M. Simm, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 23 lutego 2005 r. o powołaniu skarżącej, urzędnika zaszeregowanego już do grupy A*10 i laureata konkursu do grup zaszeregowania A5/A4, na stanowisko administratora w dyrekcji generalnej "Wymiar sprawiedliwości, wolność i bezpieczeństwo", w zakresie zmieniającym zaszeregowanie skarżącej z grupy A*10 na grupę zaszeregowania A*9.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 108 z 6.5.2006, s. 31.