Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 30. septembra 2010 - de Luca/Komisia

(vec F-20/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Vymenovanie - Úradníci postupujúci do vyššej funkčnej skupiny na základe verejného výberového konania - Kandidát zaradený do zoznamu úspešných uchádzačov pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku - Prechodné pravidlá týkajúce sa zaradenia do platovej triedy pri prijatí do služobného pomeru - Zaradenie do platovej triedy na základe nových pravidiel, ktoré sú menej výhodné - Článok 5 ods. 2 a článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Patricia de Luca (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a H. Krämer, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Arpio Santacruz a M. Simm, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie z 23. februára 2005 vymenovať žalobkyňu, úradníčku zaradenú do platovej triedy A*10 a úspešnú uchádzačku vo výberovom konaní pre platové triedy A5/A4, na miesto riadiacej administratívnej pracovníčky na generálnom riaditeľstve "Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť" v rozsahu, v akom sa mení jej zaradenie z platovej triedy A*10 do platovej triedy A*9

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý z účastníkov znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 108, 6.5.2006, s. 31.