Language of document :

7. märtsil 2011 esitatud hagi - Nicolas Katrakasas versus komisjon

(kohtuasi F-24/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Nicolas Katrakasas (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada konkursikomisjoni otsus jätta hageja konkursi COM/INT/OLAF/09/AD8 reservnimekirja kandmata.

Hageja nõuded

Tühistada konkursikomisjoni 11. mai 2010. aasta otsus, milles komisjon kinnitas pärast uuesti läbivaatamist oma 9. märtsi 2010. aasta otsuse mitte kanda hagejat reservnimekirja seoses sisekonkursiga "COM/INT/OLAF/09/AD8 - pettustevastasele võitlusele spetsialiseerunud ametnikud";

vajadusel tühistada Euroopa Komisjoni 25. novembri 2010. aasta otsus, millega jäetakse hageja kaebus rahuldamata;

tühistada reservnimekiri osas, milles see ei sisalda hageja nime, ning kõik selle reservnimekirja alusel tehtud otsused;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________