Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 7 marca 2011 r. - Nicolas Katrakasas przeciwko Komisji

(Sprawa F-24/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Nicolas Katrakasas (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej o niewpisaniu skarżącego na listę rezerwy kadrowej w ramach konkursu COM/INT/OLAF/09/AD8.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej z dnia 11 maja 2010 r. potwierdzającej, po ponownym rozpatrzeniu, decyzję z dnia 9 marca 2010 r. o niewpisaniu skarżącego na listę rezerwy kadrowej w ramach konkursu wewnętrznego "COM/INT/OLAF/09/AD8 - administratorzy ze specjalizacją w zwalczaniu nadużyć";

jeśli zajdzie potrzeba, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 25 listopada 2010r. oddalającej zażalenie skarżącego;

stwierdzenie nieważności listy rezerwy kadrowej w zakresie, w jakim nie ujęto na niej nazwiska skarżącego i wszystkich decyzji wydanych na jej podstawie;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________