Language of document :

2. veebruaril 2011 esitatud hagi - AX versus Euroopa Keskpank

(kohtuasi F-7/11)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: AX (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Keskpank

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Euroopa Keskpanga otsus hageja alates 5. augustist 2010 töölt kõrvaldada ning kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

Hageja palub Euroopa Kohtul:

tühistada Euroopa Keskpanga 4. augusti 2010. aasta otsus hageja alates 5. augustist 2010 töölt kõrvaldada;

sellest tulenevalt anda korraldus hageja täielikuks tööle ennistamiseks, tehes see hageja hea nime taastamiseks sobival viisil avalikkusele teatavaks;

igal juhul kohustada hüvitama hagejale tekitatud mittevaraline kahju ex aequo et bono summas 20 000 eurot;

mõista kohtukulud välja Euroopa Keskpangalt.

____________