Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 2 lutego 2011 r. - AX przeciwko EBC

(Sprawa F-7/11)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: AX (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji EBC o zawieszeniu strony skarżącej ze skutkiem od dnia 5 sierpnia 2010 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji EBC z dnia 4 sierpnia 2010 r. o zawieszeniu strony skarżącej ze skutkiem od dnia 5 sierpnia 2010 r.;

w konsekwencji, zarządzenie pełnego przywrócenia strony skarżącej do pracy wraz z odpowiednim rozpowszechnieniem wiadomości na temat w celu przywrócenia jej reputacji;

w każdym razie, zasądzenie zadośćuczynienia za krzywdę poniesioną przez stronę skarżącą, która oszacowana została ex eaquo et bono na 20000 EUR;

obciążenie EBC kosztami postępowania.

____________