Language of document :

Жалба, подадена на 16 юни 2010 г. - AD/Комисия

(Дело F-46/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: AD (Брюксел, Белгия) (представител: E. Boigelot, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Искане за отмяна на решението на жалбоподателя да не се предоставя надбавка за жилищни нужди

Искания на жалбоподателя

отмяна на решението на Службата за управление и плащане по индивидуални права, прието на 13 ноември 2009 г., на жалбоподателя да не се предоставя надбавката за жилищни нужди, предвидена в член 1, параграф 2 от приложение VII към Правилника;

във всички случаи да отмени решението на Службата за управление и плащане по индивидуални права, прието на 9 септември 2009 г., съгласно което на жалбоподателя не се предоставя надбавката за жилищни нужди, предвидена в член 1, параграф 2 от приложение VII към Правилника, тъй като за посоченото "решение" може да се приеме, че уврежда жалбоподателя;

при условията на евентуалност, в случай, че Съдът на публичната служба приеме, че член l, параграф 2 от приложение VII към Правилника разрешава на Органа, оправомощен да сключва договори да откаже на жалбоподателя надбавката за жилищни нужди, когато за двойката, част от която е жалбоподателят, е невъзможно да сключи брак поради сексуалната им ориентация, санкционирана от националния закон на неговия партньор, да се признае незаконосъобразността на член 1, параграф 2, в), iv от приложение VII към Правилника, тъй като, за да се прецени възможността за достъп до брак, този член препраща към закона на една от държавите членки, и в резултат на това в дадения случай да не се приложи посоченото условие;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________