Language of document :

Žaloba podaná 16. júna 2010 - AD/Komisia

(vec F-46/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: AD (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým bol žalobcovi zamietnutý príspevok na domácnosť

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie PMO z 13. novembra 2009, ktorým bol žalobcovi zamietnutý príspevok na domácnosť upravený v článku 1 ods. 2 prílohy VII Služobného poriadku,

v každom prípade zrušiť rozhodnutie PMO z 9. septembra 2009, ktorým bol žalobcovi zamietnutý príspevok na domácnosť upravený v článku 1 ods. 2 prílohy VII Služobného poriadku, pokiaľ možno toto "rozhodnutie" vnímať tak, že žalobcovi spôsobilo ujmu,

subsidiárne, v prípade, že by Súd pre verejnú službu dospel k názoru, že AHCC mal podľa článku 1 ods. 2 prílohy VII Služobného poriadku právomoc zamietnuť žalobcovi príspevok na domácnosť, hoci pár, ktorý žalobca tvorí so svojim partnerom, nemá možnosť uzavrieť právoplatné manželstvo z dôvodu ich sexuálnej orientácie, ktorú vnútroštátne právo žalobcovho partnera sankcionuje, určiť, že článok 1 ods. 2 písm. c) bod iv prílohy VII Služobného poriadku je protiprávny, keďže na účely posúdenia možnosti uzavrieť manželstvo odkazuje na právo jedného z členských štátov, a v dôsledku toho rozhodnúť, že táto podmienka sa v prejednávanom prípade neuplatní,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________