Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 8 юли 2010 г. - Magazzu/Комисия

(Дело F-126/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Назначаване - Временни служители, назначени като длъжностни лица - Кандидати, вписани в списък с резерви от конкурс, публикуван преди влизането в сила на новия правилник - Класиране в степен в приложение на новите по-неблагоприятни правила - Придобити права - Принцип на недопускане на дискриминация - Членове 2, 5 и 12 от Приложение XIII към Правилника)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Salvatore Magazzu (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално T. Bontinck и J. Feld, avocats, впоследствие T. Bontinck и S. Woog, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и G. Berscheid)

Предмет

Отмяна на решението на ОН от 13 декември 2006 г., с което жалбоподателят, временен служител със степен А*11 и успешно издържал общ конкурс COM/A/18/04, е назначен като длъжностно лице със степен A*6, стъпка 2 в съответствие с разпоредбите от приложение XIII към Правилника.

Диспозитив

Жалбата се отхвърля.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 310, 16.12.2006 г., стр. 32.