Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 8 lipca 2010 r. -Magazzu przeciwko Komisji

(Sprawa F-126/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Powołanie - Członkowie personelu tymczasowego powołani na urzędników - Osoby wpisane na listę rezerwy konkursu opublikowanego przed wejściem z życie nowego regulaminu pracowniczego - Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych mniej korzystnych przepisów - Prawa nabyte - Zasada niedyskryminacji - Artykuły 2, 5 i 12 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Salvatore Magazzu (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci T. Bontinck i J. Feld, następnie adwokaci T. Bontinck i S. Woog)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 13 grudnia 2005 r., na mocy której skarżący, będący członkiem personelu tymczasowego zaszeregowanym do grupy A*11 oraz laureatem konkursu ogólnego COM/A/18/04 został na mocy przepisów załącznika XIII do regulaminu pracowniczego powołany na urzędnika z zaszeregowaniem do grupy A*6, stopień 2.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 310 z 16.12.2006, s. 32.