Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 8 юли 2010 г. - Sotgia/Комисия

(Дело F-130/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Назначаване - Временни служители, назначени като длъжностни лица - Кандидати, вписани в списък с резерви преди влизането в сила на новия правилник - Класиране в степен в приложение на новите по-неблагоприятни правила - Член 5, параграф 4 и член 12, параграф 3 от Приложение XIII към Правилника)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Stefano Sotgia (Дъблин, Ирландия) (представители: първоначално T. Bontinck и J. Feld, avocats, впоследствие T. Bontinck и S. Woog, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и H. Krämer)

Предмет

Отмяна на решението на ОН, в сила от 16 април 2006 г., с което жалбоподателят, временен служител със степен А*11 и успешно издържал общ конкурс EPSO/A/18/04, е назначен като длъжностно лице със степен A*6, стъпка 2 в съответствие с разпоредбите от приложение XIII към Правилника.

Диспозитив

Жалбата се отхвърля.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 326, 30.12.2006 г., стр. 86.