Language of document :

Žaloba podaná 27. mája 2010 - Stratakis/Komisia

(vec F-37/10)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Sofoklis Stratakis (Atény, Grécko) (v zastúpení: F. Sigalas, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/129/08 nezahrnúť meno žalobcu na zoznam úspešných uchádzačov uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie

Návrhy žalobcu

Žalobca navrhuje, aby Súd pre verejnú službu:

zrušil rozhodnutie výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/129/08 z 30. júla 2009 nezahrnúť jeho meno na zoznam úspešných uchádzačov uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

____________