Language of document :

Жалба, подадена на 22 юни 2010 г. - Z/Съд

(Дело F-48/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Z (Люксембург, Люксембург) (представители: L. Levi и M. Vandenbussche, avocats)

Ответник: Съд на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на решение за налагане на жалбоподателя на дисциплинарно наказание "писмено предупреждение", както и осъждане на ответника да заплати обезщетение за неимуществени вреди.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването от 10 юли 2009 г. за налагане на жалбоподателя на дисциплинарно наказание "писмено предупреждение";

ако е необходимо, да се отмени полученото на 15 март 2010 г. решение от 10 март 2010 г. за отхвърляне на административната жалба;

да се осъди ответникът да заплати сума в размер на 50 000 EUR като обезщетение за неимуществени вреди;

да се осъди Съдът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________