Language of document :

22. juunil 2010 esitatud hagi - Z versus Euroopa Kohus

(kohtuasi F-48/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Z (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Liidu Kohus

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega hagejale määrati distsiplinaarkaristus kirjaliku hoiatuse vormis, ning nõue mõista kostjalt välja summa mittevaralise kahju hüvitamiseks.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 10. juuli 2009. aasta otsus, millega hagejale määrati distsiplinaarkaristus kirjaliku hoiatuse vormis;

vajalikul määral tühistada 10. märtsi 2010. aasta otsus, mis saadi kätte 15. märtsil 2010 ning millega kaebus jäeti rahuldamata;

mõista kostjalt mittevaralise kahju hüvitamiseks välja 50 000 euro suurune summa;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Kohtult.

____________