Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 22. jūnijā - Z/Tiesa

(lieta F-48/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Z (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvji - L. Levi un M. Vandenbussche, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Tiesa

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma prasītājam uzlikt disciplinārsodu - rakstveida brīdinājumu atcelšana, kā arī piespriešana atbildētājai izmaksāt summu kā atlīdzību par morālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2009. gada 10. jūlija lēmumu, ar kuru prasītājam tiek uzlikts disciplinārsods rakstveida brīdinājuma formā;

ciktāl nepieciešams - atcelt 2010. gada 15. martā saņemto 2010. gada 10. marta lēmumu par sūdzības noraidīšanu;

piespriest atbildētājai izmaksāt EUR 50 000 kā atlīdzību par morālo kaitējumu;

piespriest Eiropas Savienības Tiesai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________