Language of document :

Žaloba podaná 22. júna 2010 - Z/Súdny dvor

(vec F-48/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Z (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokátky)

Žalovaný: Súdny dvor Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušiť rozhodnutie ukladajúce žalobcovi disciplinárne opatrenie vo forme písomného napomenutia a zaviazať žalovaného poskytnúť žalobcovi náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 10. júla 2009 ukladajúce žalobcovi disciplinárne opatrenie vo forme písomného napomenutia,

v potrebnom rozsahu zrušiť rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti z 10. marca 2010, ktoré bolo doručené 15. marca 2010,

zaviazať žalovaného na zaplatenie sumy 50 000 eur ako náhrady nemajetkovej ujmy,

zaviazať Súdny dvor Európskej únie na náhradu trov konania.

____________