Language of document :

Жалба, подадена на 29 септември 2010 г. Florentiny/Парламент

(Дело F-90/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Jean-François Florentiny (Strassen, Люксембург) (представители: P. Nelissen Grade и G. Leblanc, avocats)

Ответник: Европейски парламент

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението жалбоподателят да не бъде включен в списъка на длъжностните лица, повишени в степен AST6 в процедурата за повишаване за 2009 година.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на органа по назначаването (ОН) от 29 юни 2010 г., с което е отхвърлена жалбата по административен ред на жалбоподателя,

да се отмени решението на ОН от 24 ноември 2009 г., публикувано на 2 декември 2009 г., жалбоподателят да не бъде включен в списъка на длъжностните лица повишени в степен AST6 в процедурата за повишаване за 2009 г.,

да се укаже на ОН какви са последиците от отмяната на обжалваните решения и по-конкретно класирането на жалбоподателя в степен AST6, както и обратното действие на повишаването в степен AST6 към датата на която същото е трябвало да произведе действие, а именно, към 1 януари 2009 г.

да се осъди Парламентът да заплати съдебните разноски.

____________