Language of document :

Žaloba podaná 29. septembra 2010 - Florentiny/Parlament

(vec F-90/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Jean-François Florentiny (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o nezaradení žalobcu do zoznamu úradníkov povýšených do platovej triedy AST6 pri povyšovaní za rok 2009

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 29. júna 2010, ktorým sa zamietla sťažnosť žalobcu,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 24. novembra 2009 oznámené 2. decembra 2009 nezaradiť žalobcu do zoznamu úradníkov povýšených do platovej triedy AST6 pri povyšovaní za rok 2009,

určiť menovaciemu orgánu následky vyplývajúce zo zrušenia napadnutých rozhodnutí, predovšetkým zaradenie do platovej triedy AST6, ako aj spätnú účinnosť povýšenia do platovej triedy AST6 ku dňu, ku ktorému malo byť účinné, t. j. k 1. januáru 2009,

priznať žalobcovi 2 000 eur ako náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________