Language of document :

Talan väckt den 29 september 2010 - Florentiny mot parlamentet

(Mål F-90/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jean-François Florentiny (Strassen, Luxemburg) (ombud: advokaterna P. Nelissen Grade och G. Leblanc)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte uppta sökanden i förteckningen över tjänstemän som befordrats till lönegrad AST6 under befordringsförfarandet för år 2009.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 29 juni 2010 om avslag på sökandens klagomål,

ogiltigförklara beslutet av den 24 november 2009, vilket offentliggjordes den 2 december 2009, att inte uppta sökanden i förteckningen över tjänstemän som befordrats till lönegrad AST6 under befordringsförfarandet för år 2009,

ange vad som ska följa av beslutet att ogiltigförklara de angripna besluten, däribland att sökandens ska placeras i lönegrad AST6, och att denna befordran ska ha retroaktiv verkan från och med den dag beslutet borde ha börjat verka, det vill säga den l januari 2009,

tillerkänna sökanden 2 000 euro som ersättning för dennes ideella skada,

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________