Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 listopada 2010 r. - Gozi przeciwko Komisji

(Sprawa F-116/10)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Sandro Gozi (Sogliano al Rubicone, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci L. De Luca i G. Passalacqua)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji, na mocy której oddalono wniosek o zwrot kosztów poniesionych przez skarżącego w trakcie postępowania karnego przed sądem krajowym.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji dyrekcji generalnej do spraw zasobów ludzkich i bezpieczeństwa - dyrekcji D - HR.D.2/MB/db Ares (2010) -Y96985

ustalenie i stwierdzenie, że skarżącemu przysługuje prawo do zwrotu kosztów i w efekcie nakazanie zapłaty na jego rzecz kwoty 24480 EUR

____________