Language of document : ECLI:EU:C:2009:741

Věc C-357/09 PPU

Said Šamilovič Kadzoev (Chučbarov)

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Sofia-grad)

„Vízová, azylová a přistěhovalecká politika a jiné politiky týkající se volného pohybu osob – Směrnice 2008/115/ES – Navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí – Článek 15 odst. 4 až 6 – Doba zajištění – Zohlednění doby, během které byl výkon rozhodnutí o vyhoštění pozastaven – Pojem ,reálný předpoklad pro vyhoštění‘ “

Shrnutí rozsudku

1.        Víza, azyl, přistěhovalectví – Přistěhovalecká politika – Navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí – Zajištění pro účely vyhoštění – Maximální doba – Výpočet – Zahrnutí doby zajištění, která uplynula v rámci řízení o vyhoštění zahájeného před tím, než nabyl účinnosti režim stanovený směrnicí 2008/115

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/115, čl. 15 odst. 5 a 6)

2.        Víza, azyl, přistěhovalectví – Přistěhovalecká politika – Navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí – Zajištění pro účely vyhoštění – Maximální doba – Výpočet – Nezahrnutí doby, která uplynula ve středisku pro dočasné umístění, na základě ustanovení vnitrostátních předpisů a předpisů Společenství týkajících se žadatelů o azyl

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/115, článek 15)

3.        Víza, azyl, přistěhovalectví – Přistěhovalecká politika – Navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí – Zajištění pro účely vyhoštění – Maximální doba – Výpočet – Rozhodnutí o nuceném vrácení na hranici, které je předmětem soudní žaloby – Zahrnutí doby zajištění, která uplynula během řízení o žalobě

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/115, čl. 15 odst. 5 a 6)

4.        Víza, azyl, přistěhovalectví – Přistěhovalecká politika – Navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí – Zajištění pro účely vyhoštění – Soudní přezkum – Uplynutí maximální doby zajištění – Zohlednění reálných předpokladů pro vyhoštění soudem – Vyloučení

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/115, čl. 15 odst. 4 a 6)

5.        Víza, azyl, přistěhovalectví – Přistěhovalecká politika – Navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí – Zajištění pro účely vyhoštění – Reálný předpoklad pro vyhoštění – Pojem

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/115, čl. 15 odst. 4, 5 a 6)

6.        Víza, azyl, přistěhovalectví – Přistěhovalecká politika – Navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí – Zajištění pro účely vyhoštění – Uplynutí maximální doby zajištění – Možnost bezodkladně nepropustit zajištěnou osobu – Neexistence

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/115, čl. 15 odst. 4 a 6)

1.        Článek 15 odst. 5 a 6 směrnice 2008/115 Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí musí být vykládán v tom smyslu, že maximální doba zajištění, která je v něm stanovena, musí zahrnovat dobu zajištění, která uplynula v rámci řízení o vyhoštění zahájeného před tím, než nabyl účinnosti režim této směrnice.

(viz bod 39, výrok 1)

2.        Doba, během které je osoba umístěna do střediska pro dočasné umístění na základě rozhodnutí přijatého podle ustanovení vnitrostátních předpisů a předpisů Společenství týkajících se žadatelů o azyl, nesmí být považována za zajištění za účelem vyhoštění ve smyslu článku 15 směrnice 2008/115 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí.

Zajištění za účelem vyhoštění upravené směrnicí 2008/115 a zajištění nařízené proti žadateli o azyl, zejména na základě směrnic 2003/9, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl, a 2005/85 o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka, a na základě použitelných vnitrostátních ustanovení, totiž spadají pod různé právní režimy.

Nicméně pokud je žadatel o azyl nadále zařazen pod režim zajištění za účelem vyhoštění, zatímco probíhají azylová řízení zahájená na základě jeho žádostí o azyl, doba zajištění odpovídající době, během které uvedená azylová řízení probíhala, musí být zohledněna pro výpočet doby zajištění za účelem vyhoštění uvedené v čl. 15 odst. 5 a 6 směrnice 2008/115.

(viz body 45, 47–48, výrok 2)

3.        Článek 15 odst. 5 a 6 směrnice 2008/115 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí musí být vykládán v tom smyslu, že doba, během které byl výkon rozhodnutí o nuceném vrácení na hranici pozastaven, protože probíhalo soudní řízení o žalobě, kterou dotyčný podal proti tomuto rozhodnutí, je zohledněna pro výpočet doby zajištění za účelem vyhoštění, jestliže dotyčný během tohoto řízení i nadále pobýval ve středisku pro dočasné umístění.

Pokud by tomu bylo jinak, pak by se totiž doba zajištění za účelem vyhoštění mohla případ od případu, někdy i značně, lišit v témže členském státě nebo mezi jednotlivými členskými státy z důvodu zvláštností a okolností vlastních vnitrostátním soudním řízením, což by bylo v rozporu s cílem sledovaným čl. 15 odst. 5 a 6 směrnice 2008/115, kterým je zajistit v členských státech stejnou maximální dobu zajištění.

(viz body 54, 57, výrok 3)

4.        Článek 15 odst. 4 směrnice 2008/115 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí musí být vykládán v tom smyslu, že se nepoužije, jestliže možnosti prodloužení dob zajištění stanovených v čl. 15 odst. 6 uvedené směrnice jsou v době soudního přezkumu zajištění dotyčné osoby vyčerpány.

(viz bod 62, výrok 4)

5.        Článek 15 odst. 4 směrnice 2008/115 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí musí být vykládán v tom smyslu, že pouze skutečný předpoklad, že může dojít k úspěšnému vyhoštění s ohledem na lhůty stanovené v odstavcích 5 a 6 téhož článku, odpovídá reálnému předpokladu pro vyhoštění a že tento neexistuje, jestliže se zdá nepravděpodobné, že dotyčný bude s přihlédnutím k uvedeným lhůtám přijat ve třetí zemi.

(viz bod 67, výrok 5)

6.        Článek 15 odst. 4 a 6 směrnice 2008/115 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí musí být vykládán v tom smyslu, že neumožňuje, jestliže uplynula maximální doba zajištění stanovená touto směrnicí, aby dotyčný nebyl bezodkladně propuštěn z důvodu, že nemá žádné platné doklady, že se chová agresivně a nemá žádné vlastní prostředky na obživu ani ubytování ani prostředky poskytnuté za tímto účelem členským státem.

(viz bod 71, výrok 6)