Language of document : ECLI:EU:C:2009:741

Asia C-357/09 PPU

Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov)

(Administrativen sad Sofia-gradin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka sekä muu henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvä politiikka – Direktiivi 2008/115/EY – Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen – 15 artiklan 4–6 kohta – Säilöönoton kesto – Sen ajan huomioon ottaminen, jona maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanoa on lykätty – ”Kohtuullista mahdollisuutta maastapoistamisen toteuttamiseen” koskeva käsite

Tuomion tiivistelmä

1.         Viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka – Maahanmuuttopolitiikka – Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen – Säilöönotto maastapoistamista varten – Enimmäiskesto – Laskeminen – Ennen direktiivissä 2008/115 säädetyn järjestelmän voimaantuloa aloitetun maastapoistamismenettelyn yhteydessä toteutettu säilöönotto on otettava huomioon

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115 15 artiklan 5 ja 6 kohta)

2.        Viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka – Maahanmuuttopolitiikka – Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen – Säilöönotto maastapoistamista varten – Enimmäiskesto – Laskeminen – Aikaa, jona henkilö on sijoitettuna tilapäiseen vastaanottokeskukseen turvapaikanhakijoita koskevien kansallisten ja yhteisön säännösten nojalla, ei oteta huomioon

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115 15 artikla)

3.        Viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka – Maahanmuuttopolitiikka – Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen – Säilöönotto maastapoistamista varten – Enimmäiskesto – Laskeminen – Maastapoistamista koskeva päätös, joka on riitautettu lainkäyttöelimessä – Muutoksenhakumenettelyn aikana toteutettu säilöönotto on otettava huomioon

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115 15 artiklan 5 ja 6 kohta)

4.        Viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka – Maahanmuuttopolitiikka – Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen – Säilöönotto maastapoistamista varten – Tuomioistuinvalvonta – Säilöönoton enimmäiskeston päättyminen – Tuomioistuimen ei ole tarpeen selvittää, onko olemassa kohtuullista mahdollisuutta maastapoistamisen toteuttamiseen

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115 15 artiklan 4 ja 6 kohta)

5.        Viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka – Maahanmuuttopolitiikka – Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen – Säilöönotto maastapoistamista varten – Kohtuullista mahdollisuutta maastapoistamisen toteuttamiseen koskeva käsite

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115 15 artiklan 4, 5 ja 6 kohta)

6.        Viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka – Maahanmuuttopolitiikka – Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen – Säilöönotto maastapoistamista varten – Säilöönoton enimmäiskeston päättyminen – Ei ole sallittua, että säilöönotettua henkilöä ei vapauteta välittömästi

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115 15 artiklan 4 ja 6 kohta)

1.        Jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi annetun direktiivin 2008/115 15 artiklan 5 ja 6 kohtaa on tulkittava siten, että niissä säädetyn säilöönoton enimmäiskeston osalta on otettava huomioon ennen tässä direktiivissä säädetyn järjestelmän soveltamista aloitetun maastapoistamismenettelyn yhteydessä toteutettu säilöönotto.

(ks. 39 kohta ja tuomiolauselman 1 kohta)

2.        Ajan, jona henkilö on ollut sijoitettuna tilapäiseen vastaanottokeskukseen turvapaikanhakijoita koskevien kansallisten ja yhteisön säännösten nojalla tehdyn päätöksen perusteella, ei ole katsottava olevan jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi annetun direktiivin 2008/115 15 artiklassa tarkoitettua säilöönottoa maastapoistamista varten.

Direktiivissä 2008/115 säädetty säilöönotto maastapoistamista varten ja turvapaikanhakijoiden säilöönotto erityisesti turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 2003/9 ja pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 2005/85 sekä soveltuvien kansallisten säännösten nojalla kuuluvat erillisiin oikeudellisiin järjestelmiin.

Jos turvapaikanhakijan säilöönottoa maastapoistamista varten kuitenkin jatketaan hänen tekemiensä turvapaikkahakemusten johdosta aloitettujen menettelyjen ollessa vireillä, säilöönotto aikana, jona kyseiset turvapaikkamenettelyt olivat kesken, on otettava huomioon laskettaessa direktiivin 2008/115 15 artiklan 5 ja 6 kohdassa tarkoitetun maastapoistamista varten toteutetun säilöönoton kestoa.

(ks. 45, 47 ja 48 kohta sekä tuomiolauselman 2 kohta)

3.        Jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi annetun direktiivin 2008/115 15 artiklan 5 ja 6 kohtaa on tulkittava siten, että aika, jona maastapoistamista koskevan päätöksen täytäntöönpanoa on lykätty sillä perusteella, että asianomainen on riitauttanut kyseisen päätöksen lainkäyttöelimessä, otetaan huomioon laskettaessa maastapoistamista varten toteutetun säilöönoton kestoa, jos asianomainen on asunut myös tämän menettelyn aikana tilapäisessä vastaanottokeskuksessa.

Muussa tapauksessa maastapoistamista varten toteutetun säilöönoton kesto voisi vaihdella huomattavasti tapauksesta toiseen samassa jäsenvaltiossa tai jäsenvaltiosta toiseen kansallisiin lainkäyttömenettelyihin liittyvien erityispiirteiden ja niille ominaisten seikkojen vuoksi, mikä olisi vastoin direktiivin 2008/115 15 artiklan 5 ja 6 kohdassa tavoiteltua tavoitetta taata jäsenvaltioille yhteinen säilöönoton enimmäiskesto.

(ks. 54 ja 57 kohta sekä tuomiolauselman 3 kohta)

4.        Jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi annetun direktiivin 2008/115 15 artiklan 4 kohtaa on tulkittava siten, että sitä ei sovelleta, jos kyseisen direktiivin 15 artiklan 6 kohdassa säädetyt mahdollisuudet jatkaa säilöönottoa ovat päättyneet hetkellä, jolloin lainkäyttöelin harjoittaa asianomaisen henkilön säilöönottoon kohdistuvaa valvontaansa.

(ks. 62 kohta ja tuomiolauselman 4 kohta)

5.        Jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi annetun direktiivin 2008/115 15 artiklan 4 kohtaa on tulkittava siten, että ainoastaan todellinen mahdollisuus maastapoistamisen toteuttamiseen saman artiklan 5 ja 6 kohdassa säädetyissä määräajoissa vastaa kohtuullista mahdollisuutta maastapoistamisen toteuttamiseen ja että viimeksi mainittua ei ole, jos ei ole todennäköistä, että jokin kolmas maa vastaanottaa asianomaisen näissä määräajoissa.

(ks. 67 kohta ja tuomiolauselman 5 kohta)

6.        Jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi annetun direktiivin 2008/115 15 artiklan 4 ja 6 kohtaa on tulkittava siten, että niissä ei sallita, kun tässä direktiivissä säädetty säilöönoton enimmäisaika on päättynyt, että asianomaista ei vapauteta välittömästi sillä perusteella, että hänellä ei ole pätevää henkilöllisyystodistusta, hän käyttäytyy aggressiivisesti eikä hänellä ole toimeentuloonsa tarvittavia varoja tai jäsenvaltion tätä tarkoitusta varten tarjoamia varoja tai asuntoa.

(ks. 71 kohta ja tuomiolauselman 6 kohta)