Language of document : ECLI:EU:C:2009:741

Lieta C‑357/09 PPU

Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov)

(Administrativen sad Sofia-grad lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Vīzu politika, patvēruma politika, imigrācijas politika un cita politika, kas saistīta ar personu brīvu pārvietošanos – Direktīva 2008/115/EK – To trešo valstu valstspiederīgo atgriešana, kas [dalībvalstī] uzturas nelikumīgi – 15. panta 4.–6. punkts – Aizturēšanas termiņš – Laikposma, kurā izraidīšanas lēmuma izpilde ir apturēta, ņemšana vērā – Jēdziens “pamatots iemesls izraidīšanai”

Sprieduma kopsavilkums

1.        Vīzas, patvērums, imigrācija – Imigrācijas politika – To trešo valstu valstspiederīgo atgriešana, kas [dalībvalstī] uzturas nelikumīgi – Aizturēšana izraidīšanas nolūkā – Maksimālais laiks – Aprēķināšana – Tāda aizturēšanas laikposma iekļaušana, kas pagājis izraidīšanas procedūras, kas uzsākta pirms Direktīvā 2008/115 paredzētā tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, ietvaros

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/115 15. panta 5. un 6. punkts)

2.        Vīzas, patvērums, imigrācija – Imigrācijas politika – To trešo valstu valstspiederīgo atgriešana, kas [dalībvalstī] uzturas nelikumīgi – Aizturēšana izraidīšanas nolūkā – Maksimālais laiks – Aprēķināšana – Laikposma, kas pagājis kopš izmitināšanas pagaidu izmitināšanas centrā atbilstoši valsts un Kopienas tiesību normām par patvēruma meklētājiem, izslēgšana

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/115 15. pants)

3.        Vīzas, patvērums, imigrācija – Imigrācijas politika – To trešo valstu valstspiederīgo atgriešana, kas [dalībvalstī] uzturas nelikumīgi – Aizturēšana izraidīšanas nolūkā – Maksimālais laiks – Aprēķināšana – Piespiedu izraidīšanas rīkojums, par kuru iesniegta prasība tiesā – Tāda aizturēšanas laikposma iekļaušana, kas pagājis tiesas procesa laikā

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/115 15. panta 5. un 6. punkts)

4.        Vīzas, patvērums, imigrācija – Imigrācijas politika – To trešo valstu valstspiederīgo atgriešana, kas [dalībvalstī] uzturas nelikumīgi – Aizturēšana izraidīšanas nolūkā – Pārbaude tiesā – Maksimālais aizturēšanas termiņš, kurš ir beidzies – Pamatotu iemeslu izraidīšanai ņemšana vērā no tiesneša puses – Izslēgšana

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/115 15. panta 4. un 6. punkts)

5.        Vīzas, patvērums, imigrācija – Imigrācijas politika – To trešo valstu valstspiederīgo atgriešana, kas [dalībvalstī] uzturas nelikumīgi – Aizturēšana izraidīšanas nolūkā – Pamatots iemesls izraidīšanai – Jēdziens

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/115 15. panta 4., 5. un 6. punkts)

6.        Vīzas, patvērums, imigrācija – Imigrācijas politika – To trešo valstu valstspiederīgo atgriešana, kas [dalībvalstī] uzturas nelikumīgi – Aizturēšana izraidīšanas nolūkā – Maksimālais aizturēšanas termiņš, kurš ir beidzies – Iespēja nekavējoties neatbrīvot aizturēto personu – Neesamība

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/115 15. panta 4. un 6. punkts)

1.        Direktīvas 2008/115 par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi, 15. panta 5. un 6. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā paredzētajā maksimālajā aizturēšanas termiņā ir jāietver arī aizturēšanas izraidīšanas procedūras kontekstā laikposms, kas sācies, pirms bija piemērojams šīs direktīvas tiesiskais regulējums.

(sal. ar 39. punktu un rezolutīvās daļas 1) punktu)

2.        Laikposms, kurā persona ir bijusi izmitināta pagaidu izmitināšanas centrā, pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts atbilstoši valsts un Kopienu tiesību normām par patvēruma meklētājiem, Direktīvas 2008/115 par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi, 15. panta izpratnē nav jāuzskata par aizturēšanu izraidīšanas nolūkā.

Aizturēšana izraidīšanas nolūkā, kas tiek reglamentēta Direktīvā 2008/115, un patvēruma meklētāja aizturēšana tostarp atbilstoši Direktīvai 2003/9, ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai, un Direktīvai 2005/85 par minimāliem standartiem attiecībā uz dalībvalstu procedūrām, ar kurām piešķir un atņem bēgļa statusu, un piemērojamām valsts tiesību normām, ietilpst atšķirīgās tiesiskajās sistēmās.

Tomēr, ja patvēruma meklētājs joprojām tiek aizturēts atbilstoši aizturēšanas izraidīšanas nolūkā tiesiskajam regulējumam, lai gan pēc pieteikuma piešķirt patvērumu ir uzsāktas un nav pabeigtas patvēruma piešķiršanas procedūras, aizturēšanas laikposms, kas atbilst laikposmam, kurā norisinājās minētās patvēruma piešķiršanas procedūras, ir jāņem vērā, aprēķinot aizturēšanas izraidīšanas nolūkā laikposmu, kas minēts Direktīvas 2008/115 15. panta 5. un 6. punktā.

(sal. ar 45., 47. un 48. punktu un rezolutīvās daļas 2) punktu)

3.        Direktīvas 2008/115 par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi, 15. panta 5. un 6. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka laikposms, kurā ir apturēta rīkojuma par piespiedu izraidīšanu izpilde sakarā ar to prasību tiesā, ko pret šo rīkojumu iesniegusi ieinteresētā persona, tiek ņemts vērā, lai aprēķinātu aizturēšanas izraidīšanas nolūkā laikposmu, ja šīs procedūras laikā ieinteresētā persona turpināja uzturēties pagaidu izmitināšanas centrā.

Ja būtu citādi, tad aizturēšanas izraidīšanas nolūkā laiks vienā un tajā pašā dalībvalstī vai citā dalībvalstī varētu būt katrā gadījumā atšķirīgs, turklāt izskatāmajā lietā būtiski atšķirīgs, sakarā ar valsts tiesu procedūrām piemītošajām īpatnībām un apstākļiem, kas būtu pretrunā Direktīvas 2008/115 15. panta 5. un 6. punkta mērķim – dalībvalstīs garantēt kopēju maksimālo aizturēšanas laiku.

(sal. ar 54. un 57. punktu un rezolutīvās daļas 3) punktu)

4.        Direktīvas 2008/115 par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi, 15. panta 4. punkts ir interpretējams tādējādi, ka tas nav piemērojams, ja minētās direktīvas 15. panta 6. punktā paredzētās aizturēšanas termiņu pagarināšanas iespējas ir beigušās brīdī, kad tiesa pārbauda konkrētās personas aizturēšanu.

(sal. ar 62. punktu un rezolutīvās daļas 4) punktu)

5.        Direktīvas 2008/115 par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi, 15. panta 4. punkts ir interpretējams tādējādi, ka tikai faktiski pamatots iemesls, ka, ņemot vērā šī paša panta 5. un 6. punktā paredzētos termiņus, var notikt sekmīga izraidīšana, ir pamatots iemesls izraidīšanai un pēdējā minētā nav, ja šķiet maz ticams, ka, ņemot vērā minētos termiņus, ieinteresētā persona tiks uzņemta kādā trešajā valstī.

(sal. ar 67. punktu un rezolutīvās daļas 5) punktu)

6.        Direktīvas 2008/115 par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi, 15. panta 4. un 6. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, ja ir beidzies šajā direktīvā paredzētais maksimālais aizturēšanas laikposms, tajos nav atļauts neatbrīvot ieinteresēto personu nekavējoties tādēļ, ka tai nav derīgu dokumentu, tā izrāda agresīvu rīcību un tai nav nedz savu iztikas līdzekļu, nedz dzīvesvietas vai līdzekļu, kurus tai šim nolūkam nodrošina dalībvalsts.

(sal. ar 71. punktu un rezolutīvās daļas 6) punktu)