Language of document : ECLI:EU:C:2009:741

Vec C‑357/09 PPU

Said Šamilovič Kadzojev (Chučbarov)

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Administrativen sad Sofia‑grad)

„Vízová, azylová, prisťahovalecká politika a iné politiky, ktoré sa týkajú voľného pohybu osôb – Smernica 2008/115/ES – Vrátenie neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín – Článok 15 ods. 4 až 6 – Doba zaistenia – Zohľadnenie obdobia, počas ktorého bol pozastavený výkon rozhodnutia o odsune – Pojem ‚odôvodnený predpoklad na odsun‘“

Abstrakt rozsudku

1.        Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Vrátenie neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín – Zaistenie na účely odsunu – Maximálna doba – Výpočet – Zahrnutie obdobia zaistenia, ktoré uplynulo v rámci konania o odsune začatého predtým, než nadobudol účinnosť režim upravený v smernici 2008/115

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115, článok 15 ods. 5 a 6)

2.        Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Vrátenie neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín – Zaistenie na účely odsunu – Maximálna doba – Výpočet – Vylúčenie obdobia umiestnenia v zariadení pre dočasné umiestnenie na základe ustanovení vnútroštátnych predpisov a predpisov Spoločenstva, ktoré sa týkajú žiadateľov o azyl

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115, článok 15)

3.        Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Vrátenie neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín – Zaistenie na účely odsunu – Maximálna doba – Výpočet – Rozhodnutie o nútenom vrátení na hranicu, ktoré je predmetom súdneho preskúmania – Zahrnutie obdobia zaistenia, ktoré uplynulo počas procesu preskúmavania

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115, článok 15 ods. 5 a 6)

4.        Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Vrátenie neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín – Zaistenie na účely odsunu – Súdne preskúmanie – Uplynutie maximálnej doby zaistenia – Zohľadnenie primeraných predpokladov na odsun súdom – Vylúčenie

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115, článok 15 ods. 4 a 6)

5.        Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Vrátenie neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín – Zaistenie na účely odsunu – Primerané predpoklady na odsun – Pojem

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115, článok 15 ods. 4, 5 a 6)

6.        Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Vrátenie neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín – Zaistenie na účely odsunu – Uplynutie maximálnej doby zaistenia – Možnosť bezodkladne neprepustiť zadržanú osobu – Neexistencia

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115, článok 15 ods. 4 a 6)

1.        Článok 15 ods. 5 a 6 smernice 2008/115 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, sa má vykladať v tom zmysle, že maximálna doba zaistenia, ktorá je v ňom stanovená, musí zahŕňať obdobie zaistenia, ktoré uplynulo v rámci konania o odsune začatého predtým, než nadobudol účinnosť režim tejto smernice.

(pozri bod 39, bod 1 výroku)

2.        Obdobie, počas ktorého je osoba umiestnená v zariadení pre dočasné umiestnenie na základe rozhodnutia prijatého podľa ustanovení vnútroštátnych predpisov a predpisov Spoločenstva, ktoré sa týkajú žiadateľov o azyl, nesmie byť považované za zaistenie na účely odsunu v zmysle článku 15 smernice 2008/115 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území.

Zaistenie na účely odsunu upravené smernicou 2008/115 a zaistenie nariadené proti žiadateľovi o azyl najmä podľa smernice 2003/9, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl v členských štátoch, a smernice 2005/85 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca a použiteľných vnútroštátnych ustanovení totiž patria do odlišných právnych režimov.

Ak je však žiadateľ o azyl naďalej zaradený pod režim zaistenia na účely odsunu, zatiaľ čo prebiehajú konania o azyle začaté na základe jeho žiadostí o azyl, doba zaistenia zodpovedajúca dobe, počas ktorej uvedené azylové konania prebiehali, musí byť zohľadnená pri výpočte doby zaistenia na účely odsunu uvedenej v článku 15 ods. 5 a 6 smernice 2008/115.

(pozri body 45, 47, 48, bod 2 výroku)

3.        Článok 15 ods. 5 a 6 smernice 2008/115 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, sa má vykladať v tom zmysle, že obdobie, počas ktorého bol výkon rozhodnutia o nútenom vrátení na hranicu pozastavený, pretože prebiehalo súdne konanie o žalobe, ktorú dotknutá osoba podala proti tomuto rozhodnutiu, je zohľadnené pri výpočte doby zaistenia na účely odsunu, pokiaľ sa dotknutá osoba počas tohto konania naďalej zdržiavala v zariadení pre dočasné umiestnenie.

Ak by to bolo totiž inak, mohla by sa doba zaistenia na účely odsunu v jednotlivých prípadoch, niekedy aj značne, líšiť v tom istom členskom štáte alebo dokonca medzi jednotlivými členskými štátmi z dôvodu zvláštností a okolností vlastných vnútroštátnym súdnym konaniam, čo by bolo v rozpore s cieľom zaistiť v členských štátoch rovnakú maximálnu dobu zaistenia, ktorý sleduje článok 15 ods. 5 a 6 smernice 2008/115.

(pozri body 54, 57, bod 3 výroku)

4.        Článok 15 ods. 4 smernice 2008/115 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, sa má vykladať v tom zmysle, že sa neuplatní, pokiaľ sa v dobe súdneho preskúmavania zaistenia dotknutej osoby vyčerpali možnosti predĺženia dôb zaistenia stanovených v článku 15 ods. 6 uvedenej smernice.

(pozri bod 62, bod 4 výroku)

5.        Článok 15 ods. 4 smernice 2008/115 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, sa má vykladať v tom zmysle, že len skutočný predpoklad, že môže dôjsť k úspešnému odsunu s ohľadom na lehoty stanovené v odsekoch 5 a 6 toho istého článku, zodpovedá odôvodnenému predpokladu na odsun a že tento neexistuje, pokiaľ sa zdá nepravdepodobným, že dotknutá osoba bude s prihliadnutím na uvedené lehoty prijatá v tretej krajine.

(pozri bod 67, bod 5 výroku)

6.        Článok 15 ods. 4 a 6 smernice 2008/115 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, sa má vykladať v tom zmysle, že neumožňuje, pokiaľ uplynula maximálna doba zaistenia, aby dotknutá osoba nebola bezodkladne prepustená z dôvodu, že nemá platné doklady, vykazuje agresívne správanie a nemá žiadne vlastné zdroje obživy, ani ubytovanie alebo prostriedky poskytnuté na tento účel členským štátom.

(pozri bod 71, bod 6 výroku)