Language of document : ECLI:EU:C:2009:741

Zadeva C-357/09 PPU

Said Šamilovič Kadzoev (Hučbarov)

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Sofia-grad)

„Vizumi, azil, priseljevanje in druge politike v zvezi s prostim gibanjem oseb – Direktiva 2008/115/ES – Vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav – Člen 15, od (4) do (6) – Obdobje pridržanja – Upoštevanje obdobja, v katerem je bila izvršitev odločbe o odstranitvi odložena – Pojem ‚upravičeno pričakovanje odstranitve‘“

Povzetek sodbe

1.        Vizumi, azil in priseljevanje – Politika priseljevanja – Vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav – Pridržanje z namenom odstranitve – Najdaljše mogoče obdobje – Izračun – Vključitev obdobja pridržanja, ki je preteklo, preden je začela veljati ureditev iz Direktive 2008/115

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta št. 2008/115, člen 15(5) in (6))

2.        Vizumi, azil in priseljevanje – Politika priseljevanja – Vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav – Pridržanje z namenom odstranitve – Najdaljše mogoče obdobje – Izračun – Izključitev obdobja nastanitve v centru za začasno nastanitev v skladu z nacionalnimi določbami in določbami Skupnosti v zvezi s prosilci za azil

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta št. 2008/115, člen 15)

3.        Vizumi, azil in priseljevanje – Politika priseljevanja – Vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav – Pridržanje z namenom odstranitve – Najdaljše mogoče obdobje – Izračun – Odredba o prisilni odstranitvi, zoper katero je pri sodišču vložena tožba – Vključitev obdobja pridržanja, ki je preteklo med sodnim postopkom

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta št. 2008/115, člen 15(5) in (6))

4.        Vizumi, azil in priseljevanje – Politika priseljevanja – Vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav – Pridržanje z namenom odstranitve – Sodni nadzor – Iztek najdaljšega mogočega obdobja pridržanja – Upoštevanje upravičenega pričakovanja odstranitve s strani sodišča – Izključitev

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta št. 2008/115, člen 15(4) in (6))

5.        Vizumi, azil in priseljevanje – Politika priseljevanja – Vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav – Pridržanje z namenom odstranitve – Upravičeno pričakovanje odstranitve – Pojem

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta št. 2008/115, člen 15(4), (5) in (6))

6.        Vizumi, azil in priseljevanje – Politika priseljevanja – Vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav – Pridržanje z namenom odstranitve – Iztek najdaljšega mogočega obdobja pridržanja – Možnost, da se pridržana oseba ne izpusti takoj – Neobstoj

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta št. 2008/115, člen 15(4) in (6))

1.        Člen 15(5) in (6) Direktive 2008/115 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav je treba razlagati tako, da mora najdaljše mogoče obdobje pridržanja, ki je v njem določeno, vključevati obdobje pridržanja, ki je preteklo, preden je začela veljati ureditev iz te direktive.

(Glej točko 39 in točko 1 izreka.)

2.        Obdobja, v katerem je bila oseba nastanjena v centru za začasno nastanitev na podlagi odločbe, sprejete v skladu z nacionalnimi določbami in določbami Skupnosti v zvezi s prosilci za azil, ni mogoče šteti za pridržanje z namenom odstranitve v smislu člena 15 Direktive 2008/115 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav.

Pridržanje z namenom odstranitve, urejeno z Direktivo 2008/115, in pridržanje, ki se zlasti na podlagi direktiv 2003/9 o minimalnih standardih za sprejem prosilcev za azil v državah članicah in 2005/85 o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v državah članicah ter ustreznih nacionalnih določb odredi za prosilca za azil, namreč spadata v ločeni pravni ureditvi.

Če pa prosilec za azil ostane pridržan zaradi odstranitve, medtem ko potekajo postopki na podlagi njegovih prošenj za azil, pa je treba pri izračunavanju obdobja pridržanja z namenom odstranitve iz člena 15(5) in (6) Direktive 2008/115 upoštevati obdobje pridržanja, ki ustreza obdobju, v katerem so potekali navedeni azilni postopki.

(Glej točke 45, 47, 48 in točko 2 izreka.)

3.        Člen 15(5) in (6) Direktive 2008/115 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav je treba razlagati tako, da se obdobje, v katerem je bila izvršitev odredbe o prisilni odstranitvi odložena zaradi sodnega postopka na podlagi tožbe, ki jo je zadevni tujec vložil zoper to odločbo, upošteva pri izračunavanju obdobja pridržanja z namenom odstranitve, če je med tem postopkom zadevni tujec še naprej bival v centru za začasno nastanitev.

Če bi bilo drugače, bi namreč lahko bilo obdobje pridržanja v isti državi članici ali od ene države članice do druge od primera do primera različno – včasih precej različno – zaradi posebnosti in okoliščin, ki so značilne za nacionalne sodne postopke, kar bi bilo v nasprotju s ciljem člena 15(5) in (6) Direktive 2008/115, ki je zagotavljati, da je najdaljše mogoče obdobje pridržanja v državah članicah enako.

(Glej točki 54, 57 in točko 3 izreka.)

4.        Člen 15(4) Direktive 2008/115 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav je treba razlagati tako, da ga je mogoče uporabiti le, če so možnosti za podaljšanje pridržanja, določene v členu 15(6) navedene direktive, izčrpane ob sodnem pregledu pridržanja zadevne osebe.

(Glej točko 62 in točko 4 izreka.)

5.        Člen 15(4) Direktive 2008/115 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav je treba razlagati tako, da zgolj stvarno pričakovanje, da bo odstranitev ob upoštevanju obdobij, določenih v členu 15(5) in (6) te direktive, uspešna, ustreza upravičenemu pričakovanju odstranitve in da ni tako, kadar je malo verjetno, da bo tretja država sprejela zadevnega tujca ob upoštevanju navedenih obdobij.

(Glej točko 67 in točko 5 izreka.)

6.        Člen 15(4) in (6) Direktive 2008/115 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav je treba razlagati tako, da če se je najdaljše mogoče obdobje pridržanja, določeno s to direktivo, izteklo, ne dovoljuje, da zadevni tujec ni takoj izpuščen, ker nima veljavnih dokumentov, ker se vede agresivno in ker nima sredstev za preživljanje niti stanovanja ali sredstev, ki bi mu jih za to zagotovila država.

(Glej točko 71 in točko 6 izreka.)