Language of document : ECLI:EU:C:2011:287

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 10 maj 2011 (*)

”Fördragsbrott – Miljö – Direktiv 1999/30/EG – Utsläppskontroll – Gränsvärden för PM10 i luften”

I mål C‑479/10,

angående en talan om fördragsbrott enligt artikel 258 FEUF, som väckts den 5 oktober 2010,

Europeiska kommissionen, företrädd av A. Alcover San Pedro och K. Simonsson, båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Konungariket Sverige, företrätt av A. Falk och C. Meyer‑Seitz, båda i egenskap av ombud,

svarande,

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden J.‑J. Kasel samt domarna M. Ilešič och M. Safjan (referent),

generaladvokat: E. Sharpston,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

1        Europeiska kommissionen har yrkat att domstolen ska fastställa att Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 5.1 i rådets direktiv 1999/30/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften (EGT L 163, s. 41) genom att ha överskridit gränsvärdena för PM10 i luften under åren 2005, 2006 och 2007 i zonerna SW 2 och SW 4 samt under åren 2005 och 2006 i zon SW 5.

 Tillämpliga bestämmelser

2        PM10 definieras i artikel 2.11 i direktiv 1999/30 som partiklar som passerar genom ett selektivt intag som med 50 procents effektivitet skiljer av partiklar med en aerodynamisk diameter av 10 μm.

3        I artikel 5.1 första stycket i nämnda direktiv föreskrivs följande:

”Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att koncentrationen PM10 i luften vid utvärdering enligt artikel 7 inte överskrider de gränsvärden som anges i avsnitt I i bilaga III från och med de datum som fastställs i bilagan.”

4        I bilaga III till direktivet fastställs dessa gränsvärden för PM10 genom att två etapper särskiljs. För etapp 1, som avsåg perioden från den 1 januari 2005 till den 31 december 2009, var dygnsgränsvärdet för skydd för människors hälsa 50 μg/m³ PM10, ett värde som inte fick överskridas mer än 35 gånger per år. Årsgränsvärdet för skydd för människors hälsa var 40 μg/m³ PM10.

5        Enligt artikel 11 i rådets direktiv 96/62/EG av den 27 september 1996 om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten (EGT L 296, s. 55) ska medlemsstaterna årligen underrätta kommissionen om hur gränsvärdena för PM10 har iakttagits.

6        Enligt artikel 31.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT L 152, s. 1) upphörde direktiven 96/62 och 1999/30 att gälla från och med den 11 juni 2010, dock utan att detta påverkar medlemsstaternas skyldigheter i fråga om tidsfristerna för genomförande eller tillämpning av dessa direktiv.

 Bakgrund till tvisten och det administrativa förfarandet

7        I enlighet med artikel 11 i direktiv 96/62 underrättade Konungariket Sverige kommissionen om iakttagandet av gränsvärdena för PM10 under åren 2005–2007. Det framgår av dessa rapporter att gränsvärdena enligt punkt 1 i bilaga III till direktiv 1999/30 hade överskridits under flera år i zonerna SW 2 (Zone Middle), SW 4 (Stockholm) och SW 5 (Göteborg).

8        Kommissionen inledde följaktligen ett fördragsbrottsförfarande i enlighet med artikel 226 EG. I enlighet med den bestämmelsen uppmanade kommissionen genom formell underrättelse av den 2 februari 2009 Konungariket Sverige att inkomma med sina synpunkter inom två månader från mottagandet av denna underrättelse.

9        Efter att ha tagit del av det yttrande som inkom som svar på den formella underrättelsen, avgav kommissionen den 29 oktober 2009 ett motiverat yttrande. I detta motiverade yttrande fann kommissionen, med hänvisning till de rapporter som Konungariket Sverige gett in enligt artikel 11 i direktiv 96/62, att denna medlemsstat hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 5.1 i direktiv 1999/30 genom att överskrida gränsvärdena för PM10 under flera på varandra följande år.

10      Konungariket Sverige svarade den 16 december 2009 för det första att det motiverade yttrandet inte nämnde under vilka år kommissionen ansåg att gränsvärdena för PM10 hade överskridits eller exakt vilka zoner som var berörda. Medlemsstaten tillade att den, med hänsyn till de rapporter som den hade gett in till kommissionen, antog att det motiverade yttrandet avsåg åren 2005–2007 och zonerna SW 2, SW 4 och SW 5 och påpekade att gränsvärdena för zon SW 5 endast hade överskridits under åren 2005 och 2006. Slutligen angav Konungariket Sverige vilka åtgärder som hade vidtagits för att komma till rätta med gränsvärdena framöver.

11      Under dessa förhållanden beslutade kommissionen att väcka förevarande talan.

 Prövning av talan

12      I sitt svaromål har Konungariket Sverige medgett att gränsvärdena för PM10 i luften överskreds under åren 2005–2007 i zonerna SW 2 och SW 4 och under åren 2005 och 2006 i zon SW 5.

13      Medlemsstaten anser att överskridandet av miljökvalitetsnormerna i vissa delar av landet är allvarligt och har understrukit att de berörda zonerna geografiskt är mycket begränsade och belägna längs med vissa hårt trafikerade vägar i några större tätorter. Konungariket Sverige har tillagt att det redan har vidtagit åtgärder och räknar med att vidta kompletterande åtgärder för att få stopp på utsläppen, som huvudsakligen beror på biltrafik med dubbdäck.

14      Domstolen erinrar om att enligt fast praxis ska förekomsten av ett fördragsbrott bedömas mot bakgrund av den situation som rådde i medlemsstaten vid utgången av den frist som har angetts i det motiverade yttrandet och att senare förändringar inte kan beaktas av domstolen (se, bland annat, dom av den 17 januari 2008 i mål C‑152/05, kommissionen mot Tyskland, REG 2008, s. I‑39, punkt 15, av den 24 juni 2010 i mål C‑478/09, kommissionen mot Grekland, punkt 9, och av den 7 april 2011 i mål C‑431/10, kommissionen mot Irland, punkt 10).

15      I förevarande fall är det ostridigt att gränsvärdena för PM10 i luften inte har iakttagits i Sverige under de perioder och i de zoner som kommissionen har angett i sin ansökan.

16      Kommissionens talan ska därför bifallas.

17      Domstolen fastställer följaktligen att Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 5.1 i direktiv 1999/30 genom att ha överskridit gränsvärdena för PM10 i luften under åren 2005, 2006 och 2007 i zonerna SW 2 och SW 4 samt under åren 2005 och 2006 i zon SW 5.

 Rättegångskostnader

18      Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Kommissionen har yrkat att Konungariket Sverige ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Konungariket Sverige har tappat målet, ska kommissionens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) följande:

1)      Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 5.1 i rådets direktiv 1999/30/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften genom att ha överskridit gränsvärdena för PM10 i luften under åren 2005, 2006 och 2007 i zonerna SW 2 och SW 4 samt under åren 2005 och 2006 i zon SW 5.

2)      Konungariket Sverige ska ersätta rättegångskostnaderna.

Underskrifter


* Rättegångsspråk: svenska.