Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 31 marca 2011 r.

M przeciwko Europejskiej Agencji Leków (EMA)

(Sprawa F-23/07 RENV-RX)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy w następstwie zawarcia ugody.

____________

1 - Dz.U. C 117 z 26.5.2007, s. 35.