Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 13 април 2011 г. - Vakalis/Комисия

(Дело F-38/10)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Пенсия - Прехвърляне на пенсионните права, придобити в Гърция към пенсионната схема на длъжностните лица на Съюза - Определяне на осигурителния стаж - Възражение за незаконосъобразност на общите разпоредби за прилагане на членове 11 и 12 от Приложение VIII към Правилника - Принцип на равно третиране - Принцип на неутралитета на еврото)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Ioannis Vakalis (Luvinate, Италия) (представител: S. Pappas, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: D. Martin и J. Baquero Cruz)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Служба "Управление и плащане по индивидуални права", с което са определени пенсионните права на жалбоподателя при тяхното прехвърляне към схемата на Съюза

Диспозитив

Отхвърля жалбата, отчасти като недопустима и отчасти като неоснователна.

Европейската комисия понася, освен направените от нея съдебни разноски, и половината от съдебните разноски, направени от г-н Vakalis.

Г-н Vakalis понася половината от направените от него съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 209, 31.7.2010 г., стр. 54.