Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 13. aprilli 2011. aasta otsus - Vakalis versus komisjon

(kohtuasi F-38/10)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Pension - Kreekas omandatud pensioniõiguste liidu ametnike pensioniskeemi ülekandmine - Staažilisa arvutamine - Personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 üldiste rakendussätete õiguspärasuse vaidlustamine - Võrdse kohtlemise põhimõte - Euro neutraalsuse põhimõte)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Ioannis Vakalis (Luvinate, Itaalia) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Martin ja J. Baquero Cruz)

Ese

Nõue tühistada individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti otsus, millega määrati kindlaks hageja pensioniõigused liidu pensioniskeemi ülekandmisel.

Resolutsioon

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu osaliselt läbi vaatamata ja põhjendamatuse tõttu osaliselt rahuldamata.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja pool I. Vakalise kohtukuludest.

I. Vakalis kannab poole oma kohtukuludest.

____________

1 - ELT C 209, 31.7.10, lk 54.