Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 13 april 2011 - Vakalis / Commissie

(Zaak F-38/10)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Pensioen - Overdracht van in Griekenland verkregen pensioenrechten aan pensioenregeling van de ambtenaren van de Unie - Berekening van extra pensioenjaren - Exceptie van onwettigheid van AUB van de artikelen 11 en 12 van bijlage VIII bij het Statuut - Beginsel van gelijke behandeling - Beginsel van neutraliteit van euro)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Ioannis Vakalis (Luvinate, Italië) (vertegenwoordiger: S. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: D. Martin en J. Baquero Cruz, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het Bureau beheer en afwikkeling van individuele rechten houdende vaststelling van verzoekers pensioenrechten in het kader van de overdracht daarvan aan de regeling van de Unie

Dictum

Het beroep wordt deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond verklaard.

De Europese Commissie zal naast haar eigen kosten de helft van de kosten van Vakalis dragen.

Vakalis zal de helft van zijn eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 209 van 31.7.2010, blz. 54.