Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 13 kwietnia 2011 r. - Vakalis przeciwko Komisji

(Sprawa F-38/10)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytura - Przeniesienie praw nabytych w Grecji do systemu emerytalnego urzędników Unii - Obliczenie zaliczenia - Zarzut niezgodności z prawem przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego - Zasada równości traktowania - Zasada neutralności euro)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Ioannis Vakalis (Luvinate, Włochy) (przedstawiciel: S. Pappas, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Martin i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji urzędu do spraw administrowania i rozliczania należności indywidualnych określającej prawa emerytalne skarżącego w ramach ich przeniesienia do systemu Unii

Sentencja wyroku

Skarga zostaje w części odrzucona jako niedopuszczalna i w części oddalona jako bezzasadna.

Komisja zostaje obciążona, poza własnymi kosztami, połową kosztów poniesionych przez I. Vakalisa.

I. Vakalis ponosi połowę swoich kosztów

____________

1 - Dz.U. C 209 z 31.7.10, s. 54.