Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 13. apríla 2011 - Vakalis/Komisia

(vec F-38/10)1

(Verejná služba - Úradníci - Dôchodok - Prevod práv na dôchodok nadobudnuté v Grécku do dôchodkového systému úradníkov Únie - Výpočet započítaných rokov - Námietka nezákonnosti všeobecných vykonávacích ustanovení k článkom 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku - Zásada rovnosti zaobchádzania - Zásada neutrality eura)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Ioannis Vakalis (Luvinate, Taliansko) (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: D. Martin a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Úradu pre správu a vyplácanie individuálnych nárokov, ktoré stanovuje práva na dôchodok žalobcu v rámci ich prevodu do systému Únie

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta čiastočne ako neprípustná a čiastočne ako nedôvodná.

2.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu trov konania I. Vakalisa.

3.    I. Vakalis znáša polovicu vlastných trov konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 209, 31.7.2010, s. 54.