Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 4 april 2011 - AO / Commissie

(Zaak F-45/10)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Tuchtmaatregel - Tuchtrechtelijk ontslag - Artikel 35, leden 1, sub d, en 2, sub a, van het Reglement voor de procesvoering - Beroeps deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: AO (Brussel, België) (vertegenwoordiger: M. Schober, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en J. Baquero Cruz, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van besluit CMS 07/046 van de Commissie om verzoeker met ingang van 15 augustus 2009 zonder vermindering van pensioenrechten tuchtrechtelijk te ontslaan en nietigverklaring van alle besluiten die tussen september 2003 en zijn tuchtrechtelijk ontslag jegens verzoeker zijn genomen en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond verklaard.

Verzoeker zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 221 van 14.8.2010, blz. 60.