Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 4 kwietnia 2011 r. - AO przeciwko Komisji

(Sprawa F-45/10)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Kara dyscyplinarna - Odwołanie ze stanowiska - Artykuł 35 ust. 1 lit. d) i ust. 2 lit. a) regulaminu postępowania - Skarga w części oczywiście niedopuszczalna a w części oczywiście bezzasadna)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: AO (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat M. Schober)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji CMS 07/046 odwołującej skarżącego ze stanowiska, bez zmniejszenia uprawnień emerytalnych, ze skutkiem od dnia 15 sierpnia 2009 r., jak również o stwierdzenie nieważności wszystkich decyzji wydanych względem skarżącego w okresie pomiędzy wrześniem 2003 r. a jego odwołaniem, a po drugie wniosek o odszkodowanie.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako w części oczywiście niedopuszczalna a w części oczywiście bezzasadna.

Skarżący pokrywa wszystkie koszty postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 221 z 14.8.2010, s. 60.